Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů internetového obchodu provozovaného na webových stránkách www.drevohracky.cz

Pravidla zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů  ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

 

  1. Kontaktní údaje

Vencl & Banha s.r.o., IČO:02744180 DIČ: CZ02744180, zapsaná  u KS v Hradci Králové sp.zn.č. C33339 

s místem podnikání: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21
e-mail: nabytek.kostelec@seznam.cz, tel. tel. +420 494 323 777

  1. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vyřizování objednávek

Zajištění dodání zboží z objednávky a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

10 let

Přepravní služby – DPD, Toptrans, PPL,česká pošta a ostatní dle nabídky provozovatele webu

Zajištění fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

nejsou

Zasílání obchodních sdělení

Informování zákazníků o novinkách

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky -kliknutí na „Odhlásit se“

nejsou

Telefonická komunikace k vyřízení objednávek a ověřování spokojenosti

Doplňující informace k vyřízení objednávky a ověření spokojenosti zákazníka

Telefonní číslo

Oprávněný zájem

Do konce reklamační lhůty

nejsou

Zákaznické soutěže a ankety

Průzkum trhu

Dle dotazníku

Souhlas

Do odvolání souhlasu

nejsou

Heureka  - Ověřeno zákazníky

Zjišťování spokojenosti zákazníků

Dotazník na Heureka

Oprávněný zájem

Podle podmínek portálu Heureka

Heureka

Slevový kupón

Podpora prodeje

E-mailová adresa

Souhlas

Do odvolání souhlasu

nejsou

  1. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Údaje získáváme pouze přímo od uchazečů o zaměstnání a dodavatelů, nemáme jiný zdroj údajů.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

  1. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

  1. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si o to požádat na výše uvedených kontaktech. Součástí přijetí žádosti je ověření vaší totožnosti, bez kterého není možné žádost přijmout.

Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.