Obchodní podmínky

Vencl  Banha s.r.o., IČO: 02744180
s místem podnikání: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webových stránkách
www.nabytek-vencl.cz

Článek I.
Úvodní ustanovení


1.1.    Účelem těchto obchodních podmínek je upravit postup při uzavírání kupní smlouvy, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím, kterým je vždy firma Vencl  Banha s.r.o., IČO: 02744180, s místem podnikání: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21 (dále jen „Prodávající“), na straně jedné a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webových stránkách: www.nabytek-vencl.cz (dále jen „obchodní podmínky“).

1.2.    Prodávajícího lze kontaktovat buď v některé z provozoven Prodávajícího uvedených na jeho webových stránkách www.nabytek-vencl.cz, mob.: 739 000 807, či elektronicky na e-mailu: nabytek.kostelec@seznam.cz.

Článek II.
Uzavření kupní smlouvy


2.1.    Na webových stránkách Prodávajícího www.nabytek-vencl.cz (dále jen „webové stránky“) je uveřejněna specifikace zboží, které Prodávající nabízí prostřednictvím svých webových stránek k prodeji, a to vč. uvedení ceny tohoto zboží bez DPH. Cena zboží vč. DPH se zobrazí po přidání zboží do košíku. Jiné zboží než uveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, nemůže být předmětem kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

Nabídka prodeje zboží, jeho cena a dostupnost zůstává v platnosti po dobu, kdy je toto zboží uveřejněno na webových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo nabízené zboží, jakož i jeho specifikaci či cenu, kdykoli změnit. Taková změna však nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy.

2.2.    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na webových stránkách obsahující zejména údaje o (I.) zboží, které má Kupující v úmyslu objednat, a to přidáním zboží do košíku na webových stránkách (II.) výši a způsob úhrady kupní ceny zboží a (III.) způsob dodání zboží Kupujícímu a náklady spojené s jeho dodáním (dále jen „objednávka“). Kupující je povinen v objednávce vyplnit zejména své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailovou adresu a je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zboží kupuje v souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti, vyplní rovněž své IČO a DIČ. Pokud je Kupující právnickou osobou, je Kupující povinen vyplnit vždy svoji obchodní firmu, IČ, DIČ, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, zejména upravit množství objednaného zboží či přidat další druh zboží, případně svoji objednávku zcela zrušit.

2.3.  Při objednávání zboží si Kupující vybere některý z následujících způsobů odevzdání zboží:

2.3.1. osobní odběr zboží v některé z následujících provozoven Prodávajícího:

 v Týništi nad Orlicí, ul. Mostecká 24;

    
2.3.2. odeslání zboží prostřednictvím přepravce (PPL, Česká pošta, DPD a ostatních).

2.4.    Odeslání objednávky Kupujícím je považováno za návrh kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že veškeré jím vyplněné údaje v objednávce jsou pravdivé, správné a úplné, že se předem dostatečným způsobem seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí a tyto přijímá.

2.5.    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím na základě jeho objednávky kupní smlouvu.

2.6.    Prodávají je před potvrzením objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména množství objednaného zboží a způsobu jeho doručení zvoleným Kupujícím, oprávněn Kupujícího vyzvat, a to i telefonicky, k dodatečnému potvrzení jeho objednávky. Bez toho aniž by Kupující svoji objednávku takto potvrdil, není kupní smlouva uzavřena.

2.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Totéž platí i pro komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím po uzavření kupní smlouvy.

2.8.    Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané zboží, a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje jím objednané zboží převzít a zaplatit za něho Prodávajícímu kupní cenu.

III.
Kupní cena a platební podmínky


 3.1.     Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží objednaného Kupujícím spolu s případnými náklady spojenými s dodáním tohoto zboží (poštovné a balné) tak, jak budou Prodávajícím určeny při objednání zboží Kupujícím. Tato kupní cena bude spolu s náklady spojenými s dodáním tohoto zboží Prodávajícímu uhrazena:
a)      v hotovosti v provozovně Prodávajícího;
b)     v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce pro odevzdání zboží; nebo
c)     bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, kterým je účet uvedený na zálohově faktuře, na základě pro forma faktury;

a to v závislosti na způsobu úhrady kupní ceny, který si Kupující zvolil ve své objednávce.

3.2.    Pro případ, že Kupující určil jako místo odevzdání zboží Prodávajícím provozovnu uvedenou v čl. 2.3.1. písm. b) až e) těchto obchodních podmínek, činí náklady na dopravu, které se Kupující zavazuje Prodávajícímu uhradit spolu s kupní cenou objednaného zboží, 5% z ceny objednaného zboží.

3.3.    V případě platby v hotovosti v provozovně Prodávajícího a platby v hotovosti na dobírku je kupní cena spolu s případnými náklady na dodání tohoto zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena spolu s případnými náklady na dodání tohoto zboží splatná do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy; před uhrazením kupní ceny zboží není Prodávající povinen objednané zboží Kupujícímu odevzdat a Prodávající pro tento případ není v prodlení s jeho odevzdáním.

3.4.    Prodávající poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny bez DPH za nákup zboží:
-        ve výši 5% při nákupu zboží za celkovou kupní cenu nad 100.000,- Kč bez DPH,
-        ve výši 4% při nákupu zboží za celkovou kupní cenu nad 50.000,- Kč bez DPH,
-        ve výši 3% při nákupu zboží za celkovou kupní cenu nad 25.000,- Kč bez DPH,
-        ve výši 2% při nákupu zboží za celkovou kupní cenu nad 15.000,- Kč bez DPH.

Za účelem posouzení nároku na poskytnutí slevy z kupní ceny se vždy vychází z každé objednávky zboží zvlášť. Výše uvedené slevy nebudou Prodávajícím poskytnuty při nákupu zboží – stavebního materiálu, za který se považují zejm. palubky, podlahy nebo střešní krytiny. Sleva se rovněž nevztahuje na zboží, které je v době odeslání nabídky Kupujícím označeno na webových stránkách Prodávajícího jako zboží v akci. Kupujícímu po splnění podmínek uvedených v tomto článku náleží vždy pouze jedna sleva, a to ta nejvyšší.

3.5.    Pro případ objednání zboží, jehož celková kupní cena bude činit více než 10.000,- Kč, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení zálohy ve výši 30% z celkové kupní ceny objednaného zboží a Kupující je povinen Prodávajícímu požadovanou zálohu poskytnout. Do složení zálohy Kupujícím není Prodávající povinen objednané zboží Kupujícímu odevzdat a Prodávající pro tento případ není v prodlení s jeho odevzdáním.

3.6.    Za kumulativního splnění těchto podmínek:
 -    zbožím, které tvoří předmět kupní smlouvy, jsou nábytek a býtové doplňky
-    Kupující si jako způsob dopravy zvolil osobní odběr na některé z provozoven Prodávajícího uvedené v čl. 2.3.1. písm. b) až e) těchto obchodních podmínek,

si Prodávající vyhrazuje právo navýšit kupní cenu zboží – palubek o cenu uvedenou na určité provozovně, na což bude Kupující upozorněn před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Kupující s touto cenou zboží vyslovuje svůj souhlas.

IV.
Dodací podmínky


4.1.    Je-li zboží objednané Kupujícím skladem, činí doba dodání 3 až 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží není skladem, je doba dodání zboží 3 až 5 týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud si Kupující zvolil při objednávání zboží uhrazení kupní ceny na základě pro forma faktury dle čl. 3.1. písm. c) těchto podmínek, bude zboží Prodávajícím dodáno ve lhůtě 3 až 5 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bude na bankovní účet Prodávajícího připsána kupní cena zboží dle pro forma faktury, je-li zboží skladem; není-li zboží skladem, bude zboží dodáno po zaplacení pro forma faktury ve lhůtě 3 až 5 dnů poté, co bude objednané zboží dodáno na sklad.

4.2.    Pokud si Kupující v objednávce zvolil možnost osobního odběru zboží v jedné z provozoven Prodávajícího, je Kupující oprávněn a současně povinen vyzvednout si zboží v Kupujícím zvolené provozovně Prodávajícího, a to v pracovní době příslušné provozovny. Kupující je povinen si zboží vyzvednou poté, co bude Prodávajícím vyrozuměn o tom, že je zboží pro Kupujícího připraveno v provozovně k osobnímu odběru. Oznámení bude Prodávajícím Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce nebo sděleno telefonicky.

4.3.    Jestliže si Kupující v objednávce zvolil možnost zaslání zboží prostřednictvím přepravce na místo jím určené v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Pokud nebude Kupující při doručování zboží přepravcem zastižen na Kupujícím udané dodací adrese, nechá mu přepravce v poštovní schránce oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude u přepravce uložena k vyzvednutí tří dny. Pokud nebude Kupujícímu zásilka doručena či Kupujícím v uvedené době vyzvednuta, bude přepravcem po uplynutí lhůty k vyzvednutí zásilky doručena zpět Prodávajícímu. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží Kupujícímu vzniknou a dále manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Prodávající je zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.4.     Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.5.    Prodávající není povinen provádět montáž zboží ani donášet zboží do patra.

V.
Odpovědnost za vady a záruka


5.1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které zboží má v době jeho odevzdání Kupujícímu.

5.2.    Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem dodání zboží Kupujícímu.

5.3.    Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a násl. občanského zákoníku, záruka za jakost zboží se neposkytuje.

5.4.    Odpovědnost za vady, jakož i záruka za jakost, se nevztahuje na vady zboží uvedené v ust. § 2167 občanského zákoníku a dále na vady, o kterých Kupující věděl před převzetím zboží, vady způsobené nevhodnou manipulací nebo způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené Kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů. Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí platné technické normy České republiky. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, jež byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událostí.

5.5.    Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, potažmo práva za jakost zboží, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese kterékoli z provozoven Prodávajícího. Kupující je povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruky za jakost zboží předložit Prodávajícímu kromě reklamovaného zboží zároveň doklad o zaplacení, pokladní doklad či jiný doklad prokazující koupi zboží u Prodávajícího.

5.6.    Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vad zboží do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění Kupujícím, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána delší doba k vyřízení reklamace.

5.7.    Rozměry sedacích souprav jsou pouze orientační a od skutečnosti se mohou lišit. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

VI.
Odstoupení od smlouvy


6.1.    Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku a nejedná-li se o případy stanovené v ust. § 1837 občanského zákoníku, má kupující bez udání důvodů právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Za tím účelem je Kupující oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek; použití vzorového formuláře však není podmínkou pro odstoupení od kupní smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.2.    Pro případ odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, a to vč. nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčí jinak; Kupujícímu tím v žádném případě nevzniknou další náklady.

6.3.    Prodávající je však povinen vrátit platbu dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání odeslání zboží zpět Prodávajícímu, a to podle toho, co nastane dříve.

6.4.    Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek, zaslat zpět Prodávajícímu anebo jej předat Prodávajícímu na adrese jakékoli z jeho provozoven. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Prodávajícímu zboží odešle zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

6.5.    Pro případ odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (5000) Kč.

6.6.    Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží vráceného dle čl. 6.4. těchto obchodních podmínek v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.7.    Pokud zboží objednané Kupujícím není vůbec nebo v dostatečném množství skladem, případně pokud zboží nemůže Prodávající zajistit ani u svého dodavatele nebo zboží zajistit sice lze, ale jen za vyšší cenu nebo s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, vyrozumí o tom Prodávající Kupujícího na e-mail uvedený Kupujícím v jeho objednávce. Jestliže Kupující ve lhůtě uvedené Prodávajícím v e-mailu oznámí Prodávajícímu, že trvá na dodání té části zboží, která je skladem nebo kterou lze zajistit u dodavatele, mění se tím předmět kupní smlouvy tak, že předmětem kupní smlouvy je dále pouze toto zboží a Prodávající není povinen dodat Kupujícímu to zboží, jež není skladem nebo které nelze zajistit u dodavatele. Po uplynutí lhůty poskytnuté Prodávajícím v e-mailu je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v celém rozsahu; kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v celém rozsahu také před uplynutím předmětné lhůty.

6.8.    Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy rovněž v případech stanovených občanským zákoníkem.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VII.
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - odkaz.


VIII.
Závěrečná ustanovení


8.1.    Ujednání smluvních stran obsažená v kupní smlouvě mají přednost před odchylnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

8.2.    Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

8.3.    Práva a povinnosti výslovně neupravená kupní smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

8.4.    Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli bez udání důvodů změnit. Jakákoli změna těchto obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění nového znění těchto obchodních podmínek na webových stránkách Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené před uveřejněním změny těchto obchodních podmínek nejsou změnou těchto obchodních podmínek dotčena.

8.5.    Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

8.6.    Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy vč. obchodních podmínek, a to po dobu 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené doby znění kupní smlouvy vč. obchodních podmínek.

8.7.    Prodávající Kupujícího informuje o tom, že dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad s tím, že bližší informaci jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění.

8.8.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

V Týništi nad Orlicí dne 01.06.2014

Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy Vencl & Banha s.r.o.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)